กองทุน Blind Trust อีกหนึ่งวิธีการแสดงถึงความบริสุทธิ์ของนักการเมือง

Blind Trust

ในปัจจุบันในภายในประเทศไทยได้ประเด็นที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามอยู่ในขณะนี้ และประเด็นที่ทำให้คนไทยในประเทศนั้นต้องมีการตื่นตัวในเรื่องของการเลือกตั้งที่จำเป็นจะต้องเลือกพรรคหรือนักการเมืองที่ตนเองได้เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ได้ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการเลือกให้ดี ซึ่งทางนักการเมืองเองก็จำเป็นที่จะต้องมีการแสดงถึงทัศนคติและแนวคิดหรือแนวทางที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารประเทศไทย ที่จะทำให้ประชากรภายในประเทศมีความเชื่อใจและมั่นใจที่จะให้นักการเมืองที่ตัวเองเป็นคนเลือกมาสามารถดูแลระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไทยได้

นักการเมืองนั้นจำเป็นที่จะต้องแสดงถึงความบริสุทธิ์และความมั่นใจในเรื่องของความเชื่อใจที่ประชนชนได้ทำการเลือกให้เข้ามาบริหารประเทศไทยนั้น ซึ่งมีหลากหลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นการออกพบปะประชาชนตามพื้นที่หรือนอกพื้นที่เขตเลือกตั้งตัวเองเพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่ต่อประชาชน หรือจะเป็นการออกมาแสดงแนวคิดและความคิดในเรื่องของการบริหารประเทศและแนวทางของตัวนักการเมืองเอง หรือเรียกว่าการดีเบต จากวิธีการเหล่านี้ก็เป็นเหมือนตัวช่วยที่แสดงถึงความบริสุทธิ์และความตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารประเทศที่ประชากรไทยได้เลือกแล้วได้ดี และมีอีกหนึ่งวิธีการที่นักการเมืองจะสามารถแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในการบริหารประเทศนั้น คือการที่นักการเมืองที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่นั้นไปฝากกองทุนที่จะดูแลธุรกิจของนักการเมืองระหว่างทำหน้าที่เอาไว้ เรียกว่ากองทุน Blind Trust

กองทุน Blind Trust นั้นเป็นกองทุนที่ลดความขัดแย้งหรือขัดผลประโยชน์ในเรื่องของการที่นักธุรกิจไปลงเล่นการเมือง ซึ่งกองทุน Blind Trust จะเป็นผู้ดูแลธุรกิจของนักการเมืองที่ได้นำมาฝากเอาไว้ให้ได้ดูแลและบริหารเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องของการเข้าร่วมทางการเมือง ระบบการทำงานของกองทุน Blind Trust คือการที่นักธุรกิจที่ได้ลงเล่นการเมืองและกลายมาเป็นนักการเมือง แต่ยังมีธุรกิจของตัวเองที่จำเป็นที่จะต้องดูแลอยู่ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนที่ได้รับรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจของนักการเมืองนั้นไม่มีความเชื่อใจในตัวนักการเมืองได้ จึงได้มีกองทุน Blind Trust ที่จะมาคอยช่วยดูแลธุรกิจของนักการเมืองนั้นระหว่างที่อยู่ในตำแหน่งให้ดำเนินการทำธุรกิจไปได้อย่างปกติและนักการเมืองจะได้ทำการบริหารบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ทำให้ความเชื่อใจของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้น และหากว่านักการเมืองที่ได้ลงเล่นทางการเมืองแล้วได้พ้นสภาพการเป็นนักการเมือง กองทุน Blind Trust ก็จะทำการคืนธุรกิจให้แก่นักการเมืองที่พ้นสภาพแล้วนั้นกลับมาดำเนินการธุรกิจของตนเองต่อได้หลังจากที่ได้กลายเป็นนักการเมือง

ดังนั้นแล้ว กองทุน Blind Trust เป็นเหมือนสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อใจในนักการเมืองที่ได้ทำการลงทุนทีไม่มีเรื่องของธุรกิจของตนเองมามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการ และลดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในเรื่องที่นักการเมืองอาจนำเงินที่บริหารประเทศไปใช้ในธุรกิจของตนเอง